خاکستر

به آسمان می روم

وقتی نگاهم می کنی!

از آتش ؛ خاکستر می ماند!!!

/ 2 نظر / 17 بازدید
راحم ژیان فرد

خواب های خوش ببینی![خواب][خداحافظ][قلب]

دالیا

به رووزم منتظرتونم آقا مازیار.....