/ 1 نظر / 15 بازدید
سعید مطوری/مهرگان

سلام به مازیار عزیز شبانه گریختم این شعر به نوعی از احساس شما میگوید احساس ناب خودتان واینکه چرا شعر میگوید وچگونه می گویید وعلامت های تعجب در این مکانها نشان از تعجب شماست وچرا ؟به نظرم کمی توی ذوق میزند بهتر است کمترش کنید ف این شعر پر محتواست وشیرین ونشان از مطالعه ی شما در زمینه شعر به این سبک میدهد. مهرگان باشید.